فتو کلیپ های آثار نمایشگاه های بین المللی خیال ما

نمایشگاه های بین المللی گروهی مجازی خیال ما
نقاشی کودک و نوجوان
🔸 15 الی 30 دی 1401

ایران، یزد، نگارخانه آویسنیت

ایران، رشت، نگارخانه ایماژ

کیوریتور:سمیرا صفاری (گروه هنری رسم)

آثار نمایشگاه یزد

فهرست