رونمایی کتاب

آیین رونمایی کتاب بازاریابی مدرسه و کارگاه آموزشی مدرسه ایده آل

desktop_macهدف پروژه پوشش تصویری آیین رونمایی کتاب مدرسه بازاریابی و تولید ویدیو کوتاه از گزیده سخترانی افراد و  گارگاه بازاریابی مدرسه مشاهده دیگر پروژه های انجام شدهperm_identityسفارش دهندهشرکت پویشگران فرانگر…
فهرست