رهیافت_آگاهی

موشن گرافیک معرفی اهداف سلسله نشست های سرا

desktop_macشرح پروژه طراحی موشن گرافیک جهت معرفی اهداف برگذاری سلسه نشست های سِرآ (سیر رهیافت آگاهی) مشاهده دیگر پروژه های انجام شدهperm_identityسفارش دهندهدبیرخانه دائمی سلسله نشست های سرا desktop_macسال تولیدبهمن…

مستند معرفی نشست های سرا

desktop_macهدف پروژهمعرفی نشست ها و اهداف برگذاری و همچنین تاثیرات این نشست برجامعه (سیر رهیافت آگاهی) مشاهده دیگر پروژه های انجام شدهperm_identityسفارش دهندهدبیرخانه سلسله نشست های سرا cera (سیر رهیافت…
فهرست